پروفیل آلومینیوم یاتای :

تیغه های کرکره آلومینیومی در سایزهای 57 ، 86 و 97.7 میلیمتر

سیستم های درب و پنجره آلومینیومی HT 55 , HN 55 , HN 45 , SN 45

نمای ساختمان کرتین وال آلومینیومی CY 50

سایر مقاطع پروفیل های آلومینیومی عمومی و اختصاصی

استفاده از کرکره آلومینیومی در پارکینگ منازل

تیغه کرکره آلومینیومی

نمای کرتین وال ساختمان

نمای کرتین وال

درب و پنجره آلومینیومی

درب و پنجره آلومینیومی

پروفیل آلومینیوم مقاطع عمومی

سایر پروفیل های آلومینیومی