YWT 60 Accessories

کد گونیا: 1-722

عرض گونیا: 22.6mm

سایز برش: 19.6mm

کد پروفیل ها: 2021 , 2022 , 2024

کد گونیا: 2-722

عرض گونیا: 22.6mm

سایز برش: 9.6mm

کد پروفیل ها: 2023

کد گونیا: 3-722

عرض گونیا: 22.6mm

سایز برش: 26.9mm

کد پروفیل ها: 2031

کد گونیا: 1-742

عرض گونیا: 42.6mm

سایز برش: 26.9mm

کد پروفیل ها: 2033

کد گونیا: 1-842

عرض گونیا: 42.6mm

سایز برش: 26.9mm

کد پروفیل ها: 2033

کد گونیا: 1-713

عرض گونیا: 13.2mm

سایز برش: 9.2mm

کد پروفیل ها: 4001

کد گونیا: 6-713

عرض گونیا: 13.2mm

سایز برش: 7.9mm

کد پروفیل ها: 2032

کد گونیا: 1-822

عرض گونیا: 22.6mm

سایز برش: 19.6mm

کد پروفیل ها: 2021 , 2022 , 2024

این پست را با دیگران به اشتراک بگذارید
بخوانید!  YLS 128