نمای کرتین وال

عنوان پروژه: بیمارستان سپید

موقعیت: تهران
سیستم مورد استفاده: BC50