نمای کرتین وال و درب و پنجره آلومینیومی

عنوان پروژه: بیمارستان فیاض بخش

موقعیت: تهران
سیستم مورد استفاده: BC50 , HT60