نمای کرتین وال

عنوان پروژه: بام یگانه

موقعیت: تهران
سیستم مورد استفاده: BC50